ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಶವಯಾತ್ರೆ ಯಾಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ?

Featured-Article

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸತ್ತರೆ ಶವಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಶವದ ಮುಖವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಸತ್ತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸತ್ತರೆ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾರಾದರೂ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಸತ್ತರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶವ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಶವವನ್ನು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದವರು,ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಆಗಲಿ ಆ ಮಂಗಳಮುಖಿ ಶವವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಈ ರೀತಿ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕೇ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಯಾರದರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಂಗಳಮುಖಿಯ ಶವವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ.ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸತ್ತಾಗ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ.ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ
ಯಾರು ಕೂಡ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಳುವುದಿಲ್ಲ.ಹಿಂಧೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಶವಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತರೆ.ಯಾಕೇಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಮುಖಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಶವಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸತ್ತಾಗ ಮಣ್ಣು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸುಡುವುದಿಲ್ಲ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.