ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಗೆ ಈ ಎರಡು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳು ತೊಲಗಿ ಅದೃಷ್ಟ !

Featured-Article

ಆಂಜನೇಯನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದಾದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಭಯವೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಗ್ರಹದ ಭಾದೆಗಳು ತೊಲಗುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ.

ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗೂ ಧೂಪ, ದ್ವೀಪ, ನೈವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕಷ್ಟಗಳು ಕರ್ಪುರದಂತೆ ಕರಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಕ್ತಿ-ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಆತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನದಂದು 11 ವಿಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿ ಭಕ್ತಿಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಂದ ಆತನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡು ಆ 12 ವೀಳೆದೆಲೆಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದು.

ಹೇಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನದಂದು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ದಿನದಂದು ಹನುಮಂತನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 11 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕಷ್ಟಗಳು ಕರಗಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೀಗೆ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಮೊರೆ ಹೋದರೆ ಸಾಕು ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.ಕೇವಲ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನು ಓದುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

Leave a Reply

Your email address will not be published.