ಉಡದಾರವನ್ನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು?ಅದರ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೇನು?ಓದಿ

Featured-Article

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಡುದಾರ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರವು ಅದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಉಡುದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಡುದಾರ ಕಟ್ಟದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಉಡುದಾರವನ್ನು ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಲಾಭವಿದೆ.

ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಂಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಡುದಾರ ಕಟ್ಟುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ.ಈ ರೀತಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಅವರ ದೇಹದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹೆರ್ನಿಯಾ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಈ ಉಡುದಾರ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ ಬರದಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.ಉಡುದಾರವನ್ನು ಒಕ್ಕಳದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬಾರದು ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಬರದಂತೆ ಇದನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು.ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇದು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.